Year 2005, Volume 22 , Issue 2, Pages 33 - 40 2005-06-01

THE PROPERTIES OF POMEGRANATE SEED AND FATTY ACID COMPOSITION OF ITS SEED OIL
NAR ÇEKİRDEĞİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ VE NAR ÇEKİRDEĞİ YAĞININ YAĞ ASİTİ BİLEŞİMİ

Muharrem GÖLÜKÇÜ [1] , Haluk TOKGÖZ [2] , Mehmet Ali ÇELİKYURT [3]


Dry matter, protein, oil, ash contents were determined in the seed of Hicaznar cultivar variety, with the highest production amount in Turkey, of pomegranate (Punica granatum) fruit. In addition to these studies the amount of P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Cu, Zn, Mn content of the seed and, the composition of fatty acid and refractive index of pomegranate seed oil were determined. These studies showed that the seed oils constitutes of six fatty acids comprising of palmitic (4.62%), stearic (2.77%), oleic (6.83%), linoleic (5.81%), arachidic (1.14%) and punicic acid (78.83%).
Bu çalışmada ülkemizde üretimi en fazla yapılan çeşit olan Hicaznar çeşidi nar çekirdeğinin kurumadde, protein, yağ, kül ve külü oluşturan mineral maddelerden fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, sodyum, demir, bakır, çinko ve mangan miktarları belirlenmiştir. Ayrıca nar çekirdeği yağının kırılma indisi ve yağ asitleri dağılımı analiz edilmiştir. Nar çekirdeği yağının yağ asidi bileşimini palmitik (%4.62), stearik (%2.77), oleik (%6.83), linoleik (%5.81), araşidik (%1.14) ve punikik asit (%78.83) olmak üzere toplam altı yağ asidinin oluşturduğu tespit edilmiştir.
 • Albrecht, M., Jiang, W., Kumi-Diaka, J., Lansky, E.P., Gommersall, L.M., Patel, A., Mansel, R.E., Neman, I., Geldof, A.A., Campbell, M.J., 2004. Pomegranate Extracts Potently Suppress Proliferation, Xenograft Growth, and Invasion of Human Prostate Cancer Cells. Journal of Medicinal Food, 7(3): 274-283.
 • Al-Maiman, S.A., Ahmad, D., 2002. Changes in Physical and Chemical Properties During Pomegranate (Punica granatum) Fruit Maturation. Food Chemistry, 76: 437-441.
 • Anonim, 1983. Gıda Maddeleri Muayene ve Analiz Yöntemleri. T.C. Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Gıda İşleri Genel Müdürlüğü, Genel Yayın No: 65, Ankara.
 • Anonim, 2000. Tarımsal Yapı (Üretim, Fiyat, Değer). T.C. Başbakanlık İstatistik Enstitüsü, Ankara.
 • Anonim, 2005. TZOB Yaş Sebze ve Meyve Raporu. Çiftçi ve Köy Dünyası, 248: 34-48.
 • Anonymous, 1989. Analytical Methods Varian Australia Pty. Ltd. Mutgrave Victoria, Publication No: 85, Australia.
 • Arao, K., Wnag, Y.M., Inoue, N., Hirata, J., Cha, J.Y., Nagao, K., Yanagita, T., 2004. Dietary Effect of Pomegranate Seed Oil Rich in 9 cis, 11 trans, 13 cis conjugated linolenic acid on Lipid Metabolism in Obese, Hyperlipidemic OLETF Rats. Lipids in Health and Disease 3(24) 1-7.
 • Artes, F., Tudela, J.A., Villaescusa, R., 2000. Thermal Postharvest Treatments for Improving Pomegranate Quality and Shelf Life. Postharvest Biology and Technology, 18: 245-251.
 • Bilişli, A., Çevik, İ., 1997. Bazı Nar Çeşitlerinin Dondurularak Değerlendirilmesi Üzerine Araştırmalar. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü. TAGEM-GY-04-M-3, Genel Yayın No:52, Çanakkale.
 • Bodur, İ., 1985. Nar Konsantresinin Dondurularak ve Kimyasal Yöntemlerle Saklanması Sırasında Meydana Gelen Değişmeler Üzerine Bir Araştırma. Ege Üni., Fen Bil. Enst., (Yüksek Lisans Tezi), Bornova- İzmir.
 • Cemeroğlu, B., 1977. Nar Suyu Üretim Teknolojisi Üzerine Araştırmalar. A.Ü. Ziraat Fakültesi, Yayın No : 664, Ankara.
 • Elyatem, S.M., Kader, A.A., 1984. Post-Harvest Physiology and Storage Behaviour of P o m e g r a n a t e F r u i t s . S c i e n t i a Horticulturae, 24: 287-298.
 • Fadavi, A., Barzegar, M., Azizi, M.H., 2005. Determination of Fatty Acids and Total L i p i d C o n t e n t i n O i l s e e d o f 2 5 Pomegranates Varieties Grown in Iran. Journal of Food Composition and Analysis (in pres).
 • Garces, R., Mancha, M., 1993. One Step Lipid Extraction and Fatty Acid Methyl Esters Preparation From Tree Plant Tissues. Analytical Biochemistry, 211 p, 139-143.
 • Gil, M.I., Martinez, J.A., Artes, F., 1996. Minimally Processed Pomegranate Seeds. Lebensm.-Wiss. U.-Technol., 29 : 708-713.
 • Gökalp, H.Y., Nas, S., Certel, M., 1996. B i y o k i m y a - I “ Te m e l Ya p ı l a r v e Kavramlar”. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Ders Kitapları Yayın No: 001, Denizli.
 • Hernandez, F., Melgarejo, P., Olias, J.M., Artes, F., 1998. Fatty Acid Composition and Total Lipid Content of Seed Oil from Three Commercial Pomegranate Cultivars. Symposium on Production, Processing and Marketing of Pomegranate in The Mediterranean Region: Advances in Research and Technology.. CIHEAM- IAMZ Zaragoza, Spain. 15-17 October. p 205-209.
 • Hora, J.J., Maydew, E.R., Lansky, E.P., Dwivedi, C., 2003. Chemopreventive Effects of Pomegranate Seed Oil on Skin Tumor Development in CD1 Mice. Journal of Medicinal Food, 6(3): 157-161.
 • Kacar, B., 1972. Bitki ve Toprağın Kimyasal Analizleri II. Bitki Analizleri. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları No: 453, Ankara.
 • Kayahan, M., 2004. Yağlı Tohumlardan Ham Yağ Üretim Teknolojisi. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Kitaplar Serisi:7, Ankara, 234 s.
 • Nanda, S., Rao, D.V.S., Krishnamurthy, S., 2001. Effects of Shrink Film Wrapping and Storage Temperature on the Shelf Life and Quality of Pomegranate Fruits cv. Ganesh. Postharvest Biology and Technology, 22: 61-69.
 • Okamoto, J.M., Hamamoto, Y.O., Yamato, H., H i r o y u k i Yo s h i m u r a , H . , 2 0 0 4 . Pomegranate Extract Improves A Depressive State and Bone Properties in M e n o p a u s a l S y n d r o m e M o d e l Ovariectomized Mice. Journal of Ethnopharmacology 92: 93–101.
 • Onur, C., 1989. Nar Muhafazasında Bir Yenilik. Derim, 6 (2): 88-93.
 • Onur, C., Arı, H., 1986. Nar Meyvelerinin Bazı Kalite Özelliklerine Mumlamanın ve Adi Depoda Muhafaza Süresinin Etkileri. Derim, 3 (3): 129-138.
 • Onur, C., Pekmezci, M., Tibet, H., Erkan, M., Gözlekçi, Ş., Tandoğan, P., 1992. Hicaznarın Soğukta Muhafazası Üzerine Bir Araştırma. Türkiye 1. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 1. Cilt, s: 449-452. Ege Üni., Ziraat Fak., Bornova-İzmir.
 • Potter, N.N., 1986. Food Science. Fourth Edition. An Avi Book, Published By Van Nostrand Reinhold, New York, 735 p.
 • Poyrazoğlu, E., Gökmen, V., Artık, N., 2002. Organic Acid and Phenolic Compounds in Pomegranates (Punica granatum L.) Grown in Turkey. Journal of Food Composition and Analysis 15 (5): 567-575.
 • Robinson, C.H., Lawler, M.R., Chenoweth, W.L., Garwick, A.E., 1986. Normal and Therapeutic Nutrition, Seventeeth Edition, Macmillian Publishing Company, New York, 200 p.
 • Saleh, M.A., Amer, M.K.M., Radwan, A.E.W., Amer, M.E.S., 1964. Experiments on Pomegranate Seeds and Juice Preservation. Agric. Research Review, 42 (4) 54-64.
 • Saxena, A.K., Manan, J.K., Berry, S.K., 1987. Pomegranates: Post-Harvest Technology, Chemistry & Processing. Indian Food Packer, 4: 43-60.
 • Schubert, S.Y., Lansky, E.P., Neeman, I., 1999. Antioxidant and Eicosanoid Enzyme Inhibition Properties of Pomegranate Seed Oil and Fermented Juice Flavonoids. Journal of Ethnopharmacology, 66: 11-17.
 • Sharma, S.D., Sharma, V.K., 1990. Variation for Chemical Characters in Some Promising Strains of Wild Pomegranate (Punica granatum L.). Euphytica, 49: 131-133.
 • Sood, D.R., Dhindsa, K.S., Wagle, D.S., 1982. Studies on the Nutritive Value of Pomegranate (Punica granatum). Haryana J. Hort. Sci., 11 (3-4): 175-179.
 • Spanos, G.A., Wrolstad, R.E., 1990. Influence of Processing and Storage on The Phenolic Composition of Thompson Seedless Grape Juice. J. Agric. Food Chem., 38: 1565- 1571.
 • Ünal, Ç., Velioğlu, S., Cemeroğlu, B., 1995. Türk Nar Sularının Bileşim Öğeleri. Gıda, 20 (6): 339-345.
 • Vardin, H., 2000. Narın Gıda Sanayinde Değerlendirme Olanakları. Doktora Tezi. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Müh. ABD. 117 s.
 • Vardin, H., Abbasoğlu, M., 2004. Nar Ekşisi ve narın Diğer Değerlendirilme Olanakları. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, s: 165- 169. Van.
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Muharrem GÖLÜKÇÜ

Author: Haluk TOKGÖZ

Author: Mehmet Ali ÇELİKYURT

Dates

Publication Date : June 1, 2005

Bibtex @ { derim62572, journal = {Derim}, issn = {1300-3496}, eissn = {2149-2182}, address = {}, publisher = {Batı Akdeniz Agricultural Research Institute}, year = {2005}, volume = {22}, pages = {33 - 40}, doi = {}, title = {NAR ÇEKİRDEĞİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ VE NAR ÇEKİRDEĞİ YAĞININ YAĞ ASİTİ BİLEŞİMİ}, key = {cite}, author = {GÖLÜKÇÜ, Muharrem and TOKGÖZ, Haluk and ÇELİKYURT, Mehmet Ali} }
APA GÖLÜKÇÜ, M , TOKGÖZ, H , ÇELİKYURT, M . (2005). NAR ÇEKİRDEĞİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ VE NAR ÇEKİRDEĞİ YAĞININ YAĞ ASİTİ BİLEŞİMİ. Derim , 22 (2) , 33-40 . Retrieved from http://www.derim.com.tr/en/issue/4559/62572
MLA GÖLÜKÇÜ, M , TOKGÖZ, H , ÇELİKYURT, M . "NAR ÇEKİRDEĞİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ VE NAR ÇEKİRDEĞİ YAĞININ YAĞ ASİTİ BİLEŞİMİ". Derim 22 (2005 ): 33-40 <http://www.derim.com.tr/en/issue/4559/62572>
Chicago GÖLÜKÇÜ, M , TOKGÖZ, H , ÇELİKYURT, M . "NAR ÇEKİRDEĞİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ VE NAR ÇEKİRDEĞİ YAĞININ YAĞ ASİTİ BİLEŞİMİ". Derim 22 (2005 ): 33-40
RIS TY - JOUR T1 - NAR ÇEKİRDEĞİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ VE NAR ÇEKİRDEĞİ YAĞININ YAĞ ASİTİ BİLEŞİMİ AU - Muharrem GÖLÜKÇÜ , Haluk TOKGÖZ , Mehmet Ali ÇELİKYURT Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Derim JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 40 VL - 22 IS - 2 SN - 1300-3496-2149-2182 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Derim NAR ÇEKİRDEĞİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ VE NAR ÇEKİRDEĞİ YAĞININ YAĞ ASİTİ BİLEŞİMİ %A Muharrem GÖLÜKÇÜ , Haluk TOKGÖZ , Mehmet Ali ÇELİKYURT %T NAR ÇEKİRDEĞİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ VE NAR ÇEKİRDEĞİ YAĞININ YAĞ ASİTİ BİLEŞİMİ %D 2005 %J Derim %P 1300-3496-2149-2182 %V 22 %N 2 %R %U
ISNAD GÖLÜKÇÜ, Muharrem , TOKGÖZ, Haluk , ÇELİKYURT, Mehmet Ali . "NAR ÇEKİRDEĞİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ VE NAR ÇEKİRDEĞİ YAĞININ YAĞ ASİTİ BİLEŞİMİ". Derim 22 / 2 (June 2005): 33-40 .
AMA GÖLÜKÇÜ M , TOKGÖZ H , ÇELİKYURT M . NAR ÇEKİRDEĞİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ VE NAR ÇEKİRDEĞİ YAĞININ YAĞ ASİTİ BİLEŞİMİ. DERİM. 2005; 22(2): 33-40.
Vancouver GÖLÜKÇÜ M , TOKGÖZ H , ÇELİKYURT M . NAR ÇEKİRDEĞİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ VE NAR ÇEKİRDEĞİ YAĞININ YAĞ ASİTİ BİLEŞİMİ. Derim. 2005; 22(2): 40-33.