Year 2019, Volume 36 , Issue 1, Pages 88 - 98 2019-05-31

Manavgat yöresinde örtüaltı domates (Solanum lycopersicum) yetiştiriciliğinde beslenme durumlarının değerlendirilmesi
Evaluation of nutrition status of tomato (Solanum lycopersicum) greenhouse growing in Manavgat district

Şule HAN [1] , İlker SÖNMEZ [2]


Bu çalışma Manavgat yöresinde sera koşullarında tek dönem domates (Solanum lycopersicum) yetiştiriciliği yapılan alanlarda bitkilerin beslenme durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda 19 seradan bitki örnekleri ve 2 farklı toprak derinliğinden (0-20 cm ve 20-40 cm) toprak örnekleri alınmıştır. Yaprak örneklerinde N, P, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn ve Cu analizleri; toprak örneklerinde ise pH, elektriksel iletkenlik (EC), kireç (CaCO3), organik madde, bünye, N, P, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn ve Cu analizleri yapılmıştır.  Yaprak analizi sonuçlarına göre; toplam N çoğunlukla yeterli ve yüksek, P bakımından genel olarak yeterli, K bakımından noksan, Ca ve Mg bakımından yeterli, Fe bakımından noksan, Mn bakımından yeterli, Zn bakımından noksan ve yeterli, Cu bakımından yeterli ve noksan sınır değerleri arasında olduğu belirlenmiştir. Toprak analizlerine göre sera topraklarının genellikle kumlu killi tın bünyeye sahip olduğu, tuzluluk probleminin olmadığı, pH ve kireç içeriğinin yüksek olduğu görülmüştür. Toprak örneklerinin organik madde kapsamlarının düşük, toplam N açısından yeterli, alınabilir P değerleri yüksek, değişebilir K bakımından yetersiz, değişebilir Ca bakımından orta ve iyi, değişebilir Mg bakımından iyi olduğu belirlenmiştir. Alınabilir Fe ve Zn bakımından iyi, Mn ve Cu bakımından ise yeterli olduğu tespit edilmiştir. Yörede sera üretiminin yoğun olduğu ve özellikle yaprak ve toprak analizlerine bağlı olarak gübreleme yapılmaması nedeniyle beslenme durumlarında eksiklikler gözlenmekle birlikte bu durumun verimde kayıplara neden olabileceği tahmin edilmektedir.

This study was carried out to determine the nutritional status of the tomato plants (Solanum lycopersicum) in greenhouse conditions in the Manavgat-Antalya district. For this purpose, soil samples were taken from 19 greenhouse plant samples and 2 different soil depths (0-20 cm and 20-40 cm). N, P, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn and Cu in tomato plants and pH, electrical conductivity (EC), CaCO3, organic matter, texture, total N, P, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn and Cu in soil samples were analyzed. According to tomato plant analysis; the contents of N were generally high levels while P contents were sufficient. The K contents were deficient; Ca and Mg contents were determined as sufficient. Fe contents were deficient, Zn and Cu contents ranged from poor to sufficient and Mn contents were sufficient in tomato plants. Results obtained showed that, soils of the greenhouses had a sandy clay loam, there was no salt problem and pH and CaCO3 contents were very high levels. Organic matter contents of soils were found to be low. Total N and P contents were found to be very rich while the extractable K levels were determined as insufficient. The levels of extractable Ca and Mg were generally sufficient. Most of the soil samples had sufficient amount of Fe, Zn, Mn and Cu. Due to lack of fertilization according to leaf and soil analysis in the area where intensive greenhouse production is carried out, nutrient deficiencies in plants are observed and this situation is expected to cause loss of yield in greenhouse production.

 • Aktaş, M. (1991). Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:1202, Ders Kitabı: 347, 345 s., Ankara.
 • Aktaş, M. (1995). Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:1429, Ders Kitabı: 416, 286 s., Ankara.
 • Anderson, R.G. (2002). Production of Greenhouse Tomatoes in Soil Beds. HortFacts 8-02. UK Cooperative Extension Service p: 7.
 • Anonim, (2013). Bitkisel Üretim İstatistik Verileri. Manavgat İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 2013 Yılı Bitkisel Üretim Verileri.
 • Anonim, (2017a). Antalya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Verileri, https://www. tarim.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Tarla-Ve-Bah ce-Bitkileri/Ortu-Alti-Yetistiricilik Erişim tarihi: 16 Ağustos 2018.
 • Anonim, (2017b). Antalya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Verileri. https://antalya.tarim.gov.tr/Menu/75/Antalyada-Tarim Erişim tarihi: 16 Ağustos 2018
 • Anonymous (1982). Methods of Soil Analysis (Ed. A.L. Page). Number 9, Part 2, Madison, 1159 p., Wisconsin, USA.
 • Aydemir, O., & İnce, F. (1988). Bitki Besleme. Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 2, s:653, Diyarbakır.
 • Black, C.A. (1957). Soil-plant Relationships. John Wiley and Sons, Inc., Newyork,USA.
 • Black, C.A. (1965). Methods of Soil Analysis Part 2, Amer. Society of Agronomy Inc., Publisher Madisson, 1372-1376, Wilconsin, U.S.A.
 • Bouyoucos, G.J. (1955). A recalibration of the hydrometer method for making mechanical analysis of the soils, Agronomy Journal 4(9): 434.
 • Bowen, J. E. (1969). Absorption of copper, zinc and manganese by sugarcane tissue. Plant Physiology, 44:225.
 • Burström, H.G. (1968). Calcium and plant growth. Biological Rewiews, 43:278-316.
 • Campbell, C.R. (2000). Reference Sufficiency Ranges Vegetables Crops. Tomato, Greenhouse.(http://www.ncagr.com/agromoni/saaesd/gtom.htm,Update: 18 Haziran 2018.
 • Çağlar, K.Ö. (1949).Toprak Bilgisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları Sayı:10, Ankara.
 • Chapman, H.D., Pratt, P.F., & Parker, F. (1961). Methods of Analysis for Soils, Plants And Waters. Univ. Of Calif. Div. Agr. Sci.,Riverside.
 • Elmacı, Ö.L., (1989). Antalya yöresinde (Kale) sebze yetiştirilen seralardaki toprakların ve bitkilerin besin maddesi durumunun tesbiti. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Evliya, H., (1964). Kültür Bitkilerinin Beslenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Sayı:10, Ankara.
 • FAO (2018). Crops. www.fao.org/faostat/en/#data /QC/visualize Erişim tarihi: 16 Ağustos 2018.
 • Geraldson, C.M., Klacan, G.R. & Lorenz, O.A. (1973). Plant Analysis as an Aid in Fertilizing Vegetable Crops, Soil Testing and Plant Analysis. Soil Science of America, Wisconsin, USA.
 • Gözükara, G. & Kaplan M. (2014). Farklı çiftçi koşullarında yetiştirilen güzlük domates (Solanum Lycopersicum) çeşitlerinin verim, kalite ve beslenme durumlarının karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Gürel, S., & Başar H. (2006).Yalova yöresinde örtü altında yetiştirilen hıyarın beslenme durumunun toprak ve bitki analizleri ile incelenmesi. I. Sera topraklarının verimlilik durumları. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(2):1-7.
 • Halder, M., & Mandal, L.N. (1979). Influence of soil moisture regimes and organic matter application on extractable Zn and Cu content in rice soils. Plant and Soil, 53:203-213.
 • Jackson, M. C. (1967). Soil Chemical Analysis. Prentice Hall of India Private’Limited, New Delhi.
 • Jones Jr., J.B., Wolf, B., & Mills, H.A. (1991) Plant Analysis Handbook: A Practical Sampling, Preparation, Analysis, and Interpretation Guide. Micro-Macro Publishing, Athens.
 • Kacar, B. (1972). Bitki ve Toprağın Kimyasal Analizleri 2. Bitki Analizleri A.Ü Ziraat Fak. Yayınları: 453, s, 646, Ankara.
 • Kacar, B. (1995). Bitki ve Toprağın Kimyasal Analizleri: III. Toprak Analizleri. A. Ü. Ziraat Fakültesi Geliştirme Vakfı Yayınları No: 3, Ankara.
 • Kacar, B., & İnal, A. (2008). Bitki Analizleri. Nobel Yayınları. Yayın no:1241, 63s., Ankara.
 • Kacar, B. (2009). Toprak Analizleri. Nobel Yayınları. Yayın no:968, 72s., Ankara.
 • Kaplan, M., Köseoğlu, T., Aksoy, T., Pilanali, N. & Sarı, M. (1995). Batı Akdeniz Bölgesinde serada yetiştirilen domates bitkisinin beslenme durumunun toprak ve yaprak analizleri ile belirlenmesi. Tübitak Projesi. Proje No: TOAG-987/DPT-3, Antalya, 72 s.
 • Karaman, M.R., Şahin, S., Çoban, S., & Sert, T. (2006). Spatial variability of site specific P/Zn rations on calcareous soil under the wheat plants (T. aestivum). Journal of Chemistry 18(3):1-8.
 • Lindsay, W.L., & Norvell, W.A. (1978). Development of a DTPA soil test for Zinc, Iron, Manganese and Copper. Soil Science Society of America Journal, 42 (3): 421-428.
 • Loue, A. (1968). Diagnostic petiolaire de prospection etudes sur la nutrition et al. fertilisation potassiques de la vigne. Societe Commerciale des Potasses d’ Alsace Services Agronomiques, 31-41.
 • Maltaş, A.Ş., & Kaplan, M. (2013). Antalya Merkez-ilçe örtü altı güzlük domates yetiştiriciliğinde farklı asit uygulamalarının toprak pH’sı üzerine etkileri ile bitki beslenme durumlarının araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Marr, C., (2003). Tomatoes. Horticultural Report. Kansas State University Research and Extension. https://www.bookstore.ksre.ksu.edu /pubs/mf312.pdf Erişim Tarihi: 24 Eylül 2018
 • Olsen, S.R., & Sommers, E.L. (1982). Phosporus Soluble İn Sodium Bicarbonate, Methods Of Soil Analysis, Part 2, Chemical and Microbiological Properties. Edit: A.L. Page, P.H. Miller, D.R. Keeney, 404-430.
 • Orman, Ş., & Kaplan, M. (2004). Kumluca ve Finike Yörelerinde serada yetiştirilen domates bitkisinin beslenme durumunun belirlenmesi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(1):19-29.
 • Papadoupolos, I., Metochis, C., & Seraphides, N. (2005). Fertigation recipes for selected crops in the Mediterranian Region. https://www.aua.gr/ns/project/hortimed/Deliverable_2.pdf Update: 12 Eylül 2018.
 • Pilanalı, N., & Aksoy, T. (1997). Antalya Kumluca yöresi seralarında yetiştirilen hıyarın beslenme durumunun belirlenmesi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10:181-195.
 • Pizer, N.H. (1967). Some advisory aspect soil potassium and magnesium. Tech. Bull No:14-184.
 • Salami, U.A., & Kenefick, D.G., (1970). Stumilation of growth in zinc deficient corn seedlings by the addition of tryptophan. Crop Science, 10:291-294.
 • Schmid, W.E., Haag, H.P. & Epstein, E. (1965). Absorption of Zn by excised barley roots. Physiologia Plantarum, 18:860-869.
 • Selçuk Işıkhan, H.T. & Sönmez, S. (2014). Elmalı yöresinde yayla yetiştiriciliği yapılan domates (Solanum lycopersicum L.) seralarının beslenme durumlarının belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Sönmez, S., Uz İ., Kaplan M. & Aksoy T. (1999). Kumluca ve Kale yörelerindeki seralarda yetiştirilen biberlerin beslenme durumlarının belirlenmesi. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 23(2): 365-373.
 • Sönmez, İ. & Kaplan, M. (2007). Antalya-Demre yöresinde domates yetiştirilen sera topraklarının bazı verimlilik özelliklerinin değerlendirilmesi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(1):29-35.
 • Thun, R., Hermann, R. & Knickman, E. (1955). Die untersuchung von boden neuman verlag, Radelbeul und Berlin, s: 48-48.
 • Turan, M., & Horuz, A. (2012). Bitki Beslemenin Temel İlkeleri. Bitki Besleme, s:176-284.
 • Tsui, C. (1948). The role of zinc in auxin synthesis in the tomato plant. American Journal of Botany, 35:172-179.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6884-2971
Author: Şule HAN
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7264-7805
Author: İlker SÖNMEZ (Primary Author)
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 31, 2019

Bibtex @research article { derim476832, journal = {Derim}, issn = {1300-3496}, eissn = {2149-2182}, address = {}, publisher = {Batı Akdeniz Agricultural Research Institute}, year = {2019}, volume = {36}, pages = {88 - 98}, doi = {10.16882/derim.2019.476832}, title = {Manavgat yöresinde örtüaltı domates (Solanum lycopersicum) yetiştiriciliğinde beslenme durumlarının değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Han, Şule and Sönmez, İlker} }
APA Han, Ş , Sönmez, İ . (2019). Manavgat yöresinde örtüaltı domates (Solanum lycopersicum) yetiştiriciliğinde beslenme durumlarının değerlendirilmesi . Derim , 36 (1) , 88-98 . DOI: 10.16882/derim.2019.476832
MLA Han, Ş , Sönmez, İ . "Manavgat yöresinde örtüaltı domates (Solanum lycopersicum) yetiştiriciliğinde beslenme durumlarının değerlendirilmesi" . Derim 36 (2019 ): 88-98 <http://www.derim.com.tr/en/pub/issue/43347/476832>
Chicago Han, Ş , Sönmez, İ . "Manavgat yöresinde örtüaltı domates (Solanum lycopersicum) yetiştiriciliğinde beslenme durumlarının değerlendirilmesi". Derim 36 (2019 ): 88-98
RIS TY - JOUR T1 - Manavgat yöresinde örtüaltı domates (Solanum lycopersicum) yetiştiriciliğinde beslenme durumlarının değerlendirilmesi AU - Şule Han , İlker Sönmez Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.16882/derim.2019.476832 DO - 10.16882/derim.2019.476832 T2 - Derim JF - Journal JO - JOR SP - 88 EP - 98 VL - 36 IS - 1 SN - 1300-3496-2149-2182 M3 - doi: 10.16882/derim.2019.476832 UR - https://doi.org/10.16882/derim.2019.476832 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Derim Manavgat yöresinde örtüaltı domates (Solanum lycopersicum) yetiştiriciliğinde beslenme durumlarının değerlendirilmesi %A Şule Han , İlker Sönmez %T Manavgat yöresinde örtüaltı domates (Solanum lycopersicum) yetiştiriciliğinde beslenme durumlarının değerlendirilmesi %D 2019 %J Derim %P 1300-3496-2149-2182 %V 36 %N 1 %R doi: 10.16882/derim.2019.476832 %U 10.16882/derim.2019.476832
ISNAD Han, Şule , Sönmez, İlker . "Manavgat yöresinde örtüaltı domates (Solanum lycopersicum) yetiştiriciliğinde beslenme durumlarının değerlendirilmesi". Derim 36 / 1 (May 2019): 88-98 . https://doi.org/10.16882/derim.2019.476832
AMA Han Ş , Sönmez İ . Manavgat yöresinde örtüaltı domates (Solanum lycopersicum) yetiştiriciliğinde beslenme durumlarının değerlendirilmesi. DERİM. 2019; 36(1): 88-98.
Vancouver Han Ş , Sönmez İ . Manavgat yöresinde örtüaltı domates (Solanum lycopersicum) yetiştiriciliğinde beslenme durumlarının değerlendirilmesi. Derim. 2019; 36(1): 88-98.