Year 2013, Volume 30 , Issue 1, Pages 36 - 47 2013-06-01

Determination of susceptibility against two different pathotype of Verticillium dahliae Kleb. on some cotton varieties
Bazı pamuk çeşitlerinin Verticillum dahliae Kleb’in iki farklı patotipine karşı duyarlılıklarının belirlenmesi

Oktay ERDOĞAN [1] , Şener KURT [2]


Cotton is one of the most important agricultural crops providing raw material for many industrial sectors of our country. Also, Verticillium wilt (Verticillium dahliae Kleb.) is one of the important factors limiting production in cotton growing areas. There is no effective control method for Verticillium wilt disease, but the most effective control method against the disease is to use resistant cultivars. The experiment was conducted to determine susceptible of some cotton genotypes growing prevalent in Turkey against defoliating (T1) and nondefoliating (SS4) pathotypes of V. dahliae in the growth chamber conditions. Randomized plot design with 5 replications was set up in the experiment. Total 21 genotypes including two control cultivars (Giza 45,a resistant genotype and Albani 61-72, a susceptible genotype) were inoculated with conidial suspension method into crown. According to variance analysis (ANOVA) exhibited significant differences (P<0.05) among genotypes in terms of susceptibility against verticillium wilt. From the data, PYDV6 isolate (defoliating pathotype-T1) had higher disease incidence than Vd11 isolate (nondefoliating pathotype-SS4). Using PYDV6 and Vd11 isolates of V. dahliae, resistant control Giza 45 (0.39-0.69) had the lowest disease incidence, and followed by Julia (0.62), St-373 (0.63), Fibermax 819 (0.64) and Gloria (0.66) genotypes. On the other hand, susceptible control Albania 61-72 showed the highest disease incidence (2.00-3.02).

Pamuk, ülkemizin birçok sanayi sektörüne hammadde sağlayan en önemli tarımsal ürünlerden birisidir. Pamuk tarımı yapılan alanlarda üretimi sınırlandıran önemli faktörlerden birisi de Verticillium solgunluğu (Verticillium dahliae Kleb)’dur. Verticillium solgunluk hastalığına karşı etkin bir mücadele yöntemi yoktur, ancak hastalığa karşı mücadelede en etkili yöntem dayanıklı çeşit kullanımıdır. Deneme, ülkemizde yaygın olarak ekimi yapılan bazı pamuk çeşitlerinin, V. dahliae’ nın yaprak döken (T1) ve yaprak dökmeyen (SS4) patotiplerine karşı duyarlılıklarını belirlemek amacıyla iklim odası koşullarında yürütülmüştür. Tesadüf parselleri deneme deseninde 5 tekerrürlü olarak kurulan çalışmada, 2 adet kontrol çeşit (Giza 45; dayanıklı kontrol ve Albania 61-72; duyarlı kontrol) olmak üzere toplam 21 adet pamuk çeşidi kullanılmıştır. Bitki inokulasyonu, kök boğazına konidi süspansiyonu uygulama yöntemine göre gerçekleştirilmiştir. Yapılan varyans analizine göre, solgunluk hastalığına duyarlılık açısından genotipler arasındaki farkın, istatistiksel açıdan önemli (P<0.05) olduğu saptanmıştır. Elde edilen bulgulara göre; hastalık şiddeti değerlerinin PYDV6 izolatında (yaprak döken patotip-T1) Vd11 izolatına (yaprak dökmeyen patotip-SS4) göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. PYDV6 ve Vd11 izolatlarının uygulandığı pamuk bitkilerinden, dayanıklı Giza 45 kontrol çeşidinde en düşük hastalık şiddeti değeri (0.39-0.69) saptanırken, bunu Julia (0.62), St-373 (0.63), Fibermax 819 (0.64) ve Gloria (0.66) çeşitleri takip etmiştir. Duyarlı Albania 61-72 kontrol çeşidinde ise en yüksek hastalık şiddeti değeri (2.00-3.02) tespit edilmiştir.

 • Agrios, G.N. 1997. Plant Pathology. Academic Press. Florida, USA, 635 pp.
 • Anonim, 2011a. Bitkisel Üretim İstatistikleri. Türkiye İstatistik Kurumu.
 • Anonim, 2011b. Pamuk Entegre Mücadele Teknik Talimatı, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, s. 121, Ankara.
 • Ashworth, L.J., Huisman, O.C., Harper, D.M., Stromberg, L.K., Bassett, D.M. 1979. Verticillium Wilt Disease of Cotton: Influence of Inoculum Density In The Field. Phytopathology, 69: 483-489.
 • Bejarano-Alcazar, J., Melero-Vara, J.M., Blanco-Lopez, M.A., Jimenez-Diaz, R.M. 1995. Influence of Inoculum Density of Defoliating and Nondefoliating Pathotypes of V. dahliae on Epidemics of Verticillium Wilt of Cotton In Southern Spain. Phytopathology, 85: 1474– 1481.
 • Bejerano, A.J., Blanco, L.M.A., Melero, V., Jimenez Diaz, R.M. 1996. Etiology, Importance and Distrubation of Verticillium Wilt of Cotton in Southern Spain. Plant Disease, 80 (11): 1233-1238.
 • Bell, A.A., Presley, J.T. 1969. Temperature Effects Upon Resistance and Phytoalexin Synthesis In Cotton Inoculated With Verticillium albo-atrum. Phytopathology, 59: 1141-1151.
 • Biçici, M., Kurt, S. 1998. Etiology, Incidence and Prevelance of Cotton Wilt Disease and Strains of Wilt Pathogen in Cukurova. Proceedings of the World Cotton Conference-2, Athens, Greece, September 6-12, 2:914-918.
 • Bölek, Y., Bell, A.A., El-Zik, K.M., Thaxton, P.M., Magill, C.W. 2005. Reaction of Cotton Cultivars and an F2 Population to Stem Inoculation with Isolates Verticillium dahliae. Journal of Phytopathology, 153(5):269-273.
 • Bölek, Y., Erdoğan, O., Bardak, A. 2011. Bazı Pamuk Genotiplerinin Solgunluk (Verticilllium dahliae Kleb) Hastalığına Karşı Tepkilerinin Belirlenmesi, Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, 28-30 Haziran, Kahramanmaraş, sayfa 349.
 • Corato, U., Piscioneri, I. Palazzo, S., Orlandini, S. 2000. The wilting of cotton by Verticillium dahliae in Basilicata. Journal Petria, 10(2): 77-84.
 • Çağırgan, O., Barut, A. 2000. Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsündeki Genetik-Stok Pamuk Çeşitlerinin Özellikleri. Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yayın No:58, s. 44, Nazilli-Aydın.
 • Çelik, İ., Soysal, M., İnan, Ö., Çetinkaya, M. 2010. Antalya Bölgesinde Pamuk Solgunluk Hastalığı (Verticillium dahliae) Surveyi. Derim, 27(1): 18-32.
 • Daayf, F., Nicole, M., Geiger, J.P. 1995. Differentation of Verticillium dahliae Populations on The Basis of Vegatative Compatibility and Pathogenicity on Cotton. European Journal of Plant Pathology, 101(1): 69-79.
 • Dervis, S., Erten, L., Kurt, S., Yıldız, M. 2009. An Overview of Vegetative Compatibility Groups of V. dahliae From Cotton In Turkey, Including New Isolates. 10th International Verticillium Symposium, p:99, Corfu Island, Hellas.
 • El-Zik, K.M. 1985. Integrated Control of Verticillium Wilt of Cotton. Plant Disease, p:1025-1032.
 • Erdoğan, O., Dündar, H., Göre, M.E. 2011. Bazı Pamuk Genotiplerinin Verticillium Solgunluk Hastalığı Etmeni (Verticillium dahliae Kleb.)’ne Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni, 51 (2): 159-173.
 • Esentepe, M. 1979. Adana ve Antalya İllerinde Pamuklarda Görülen Solgunluk Hastalığının Etmeni, Yayılışı, Kesafeti Ve Zarar Derecesi İle Ekolojisi Üzerinde Araştırmalar. Bölge Zirai Mücadele AE araştırma eserleri seri No:32, İzmir.
 • Friebertshauser, G.E., Devay, J.E., 1982. Differental Effects oof The Defoliating and Nondefoliating Pathotypes of V. dahliae Upon The Growth and Development of G. hirsutum. Phytopathology, 72:872-877.
 • Galanopoulo, S. 2006. Cotton wilt in Syria. CIHEAM-Options Mediterraneennes, P:229-238.
 • Galbieri, R., Cia, E., Fuzatto, M.G., Ito, M.F., Lüders, R.R., Kondo, J.I. 2008. Cotton Genotypes Evaluation for Resistance to Verticillium dahliae. Summa Phytopathologica, 34 (3): 211-215.
 • Göre, M.E., Esen, H., Bars, A., Gözcü, D., Altın, N., Erdoğan, O. 2007. Türkiye’de Pamuktaki Verticillium dahliae Kleb. İzolatları İçerisindeki Patotip Grupları. Anadolu Journal of AARI, 17 (1): 16-42.
 • Göre, M.E. 2007. Vegetative Compatibility and Pathogenicity of Verticillium dahliae Isolates from the Aegean Region of Turkey. Phytoparasitica, 35 (3): 222-231.
 • Göre, M.E., Caner, Ö.K., Altın, N., Aydın, M.H., Erdoğan, O., Filizer, F., Büyükdöğerlioğlu, A. 2009. Evaluation of Cotton Cultivars for Resistance to Pathotypes of Verticillium dahliae. Crop Protection, 28: 215-219.
 • Gözcü, D., Özdemir, M., Günaçtı, H. 2012. Kahramanmaraş’ta Bazı Pamuk Çeşitlerinin Verticillium Solgunluk Hastalığı Etmeni (Verticillium dahliae Kleb.)’ne Duyarlılıklarının Belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni, 52 (2): 135-152.
 • İyriboz, N. 1941. Mahsul Hastalıkları, Ziraat Vekaleti Neşriyatı Umum No:237.
 • Joaquim,T.R., Rowe, R.C. 1990. Reassessment of Vegetative Compatibility Relationships Among Strains of Verticillium dahliae Using Nitrate-Nonutilizing Mutants. Phytopatholgy, 80: 1160-1166.
 • Karaca, İ., Karcılıoğlu, A., Ceylan, S. 1971. Wilt Disease of Cotton in the Ege Region of Turkey. The Journal of Turkish Phytopathology, 1 (1): 4-11, İzmir.
 • Karademir, E., Karademir, Ç., Ekinci, R., Baran, B., Sağır, A. 2012. Effect of Verticillium dahliae Kleb. on Cotton Yield and Fiber Technological Properties. International Journal of Plant Production, 6 (4):387-407.
 • Karman, M. 1971. Bitki Koruma Araştırmalarında Genel Bilgiler. Tarım Bakanlığı, Mesleki Kitaplar Serisi, s. 279, Bornova-İzmir.
 • Khalida, A., Michail, S.H., Tarabeih, A.M. 1983. Testing Certain Cotton Cultivars for Resistance Against Verticillium dahliae by using the Soil Inoculation Method. Dep. Plant Protection, College agriculture and Forestry, Musul. Univ., ham man al-Alil, Jurnal of Agricultural Science, 1(1):149-156.
 • Korolev, N., Perez-Artes, E., Bejarano-Alcazar, J., Rodriquez-Jurado, D., Katan, J., Katan, T., Jimenez-Diaz, R.M. 2001. Comparative Study of Diversity and Pathogenicity Among Populations of Verticillium dahliae From Cotton in Spain and Israel. European Journal of Plant Pathology, 107: 443-456.
 • Kurt, S., Biçici, M. 1998. Development of V. dahliae in Cotton Plants Grown in Cukurova and Reaction of Some Cultivars to Wilt. Proceedings of the World Cotton Research Conference-2, Greece, September 6-12, 2: 919-922.
 • Nemli, T. 2003. Pamuk Hastalıkları ve Savaşım Yöntemleri. Pamukta Eğitim Semineri, 14-17 Ekim, s:103-111, İzmir.
 • Onan, E., Karcılıoğlu, A. 1998. Pathotypes of V. dahliae from cotton in Aegean Region and Review of Verticillium Wilt Tolerance in Nazilli 84 Cotton. Journal of Turkish Phytopathology, 27: 113-120.
 • Pegg, G.F. 1984. The Impact of Verticillium Diseases in Agriculture. Phytopathology Mediterranean, 23: 176-192.
 • Pullman, G.S., Devay, J.E. 1982. Epidemiology of Verticillium Wilt of Cotton: Effects of Disease Development on Plant Phenology and Lint Yield. Phytopathology, 72: 554-559.
 • Sağır, A., Tatlı, F., Gürkan, B. 1995. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Pamuk Ekim Alanlarında Görülen Hastalıklar Üzerinde Çalışmalar. GAP Bölgesi Bitki Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, 27-29 Nisan, s. 5-9. Şanlıurfa.
 • Sezgin, E. 1985. Pamuk Solgunluk Hastalığı ile Savaşımda Kültürel İşlemlerin Önemi. Yıllık 3 (3): 23-31, İzmir.
 • Watkins, G.M. 1981. Compendium Of Cotton Diseases. Published by The American Phytopathological Society, 41-44.
 • Wilhelm, S., Sagen, J.E., Tietz, H. 1974. Resistance to Verticillium wilt in Cotton: source, techniques of identification, inheritance trends and Resistance potential of Multipline Cultivars. Phytopathology, 64: 924-931.
 • Wu, F., Wu, F.A. 1997. Resistant Response of The New Upland Cotton Varieties to The Defoliating Strain of V. dahliae Kleb. China-Cotton, 24 (9): 11-13.
 • Zhengjun, X., Achar, P.N., Benkang, G. 1998. Vegetative Compatibility Groupings of Verticillium dahliae from Cotton in Mainland China. European Journal of Plant Pathology, 104: 871-876.
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Oktay ERDOĞAN

Author: Şener KURT

Dates

Publication Date : June 1, 2013

Bibtex @ { derim62651, journal = {Derim}, issn = {1300-3496}, eissn = {2149-2182}, address = {}, publisher = {Batı Akdeniz Agricultural Research Institute}, year = {2013}, volume = {30}, pages = {36 - 47}, doi = {}, title = {Bazı pamuk çeşitlerinin Verticillum dahliae Kleb’in iki farklı patotipine karşı duyarlılıklarının belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Erdoğan, Oktay and Kurt, Şener} }
APA Erdoğan, O , Kurt, Ş . (2013). Bazı pamuk çeşitlerinin Verticillum dahliae Kleb’in iki farklı patotipine karşı duyarlılıklarının belirlenmesi . Derim , 30 (1) , 36-47 . Retrieved from http://www.derim.com.tr/en/pub/issue/4574/62651
MLA Erdoğan, O , Kurt, Ş . "Bazı pamuk çeşitlerinin Verticillum dahliae Kleb’in iki farklı patotipine karşı duyarlılıklarının belirlenmesi" . Derim 30 (2013 ): 36-47 <http://www.derim.com.tr/en/pub/issue/4574/62651>
Chicago Erdoğan, O , Kurt, Ş . "Bazı pamuk çeşitlerinin Verticillum dahliae Kleb’in iki farklı patotipine karşı duyarlılıklarının belirlenmesi". Derim 30 (2013 ): 36-47
RIS TY - JOUR T1 - Bazı pamuk çeşitlerinin Verticillum dahliae Kleb’in iki farklı patotipine karşı duyarlılıklarının belirlenmesi AU - Oktay Erdoğan , Şener Kurt Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Derim JF - Journal JO - JOR SP - 36 EP - 47 VL - 30 IS - 1 SN - 1300-3496-2149-2182 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Derim Bazı pamuk çeşitlerinin Verticillum dahliae Kleb’in iki farklı patotipine karşı duyarlılıklarının belirlenmesi %A Oktay Erdoğan , Şener Kurt %T Bazı pamuk çeşitlerinin Verticillum dahliae Kleb’in iki farklı patotipine karşı duyarlılıklarının belirlenmesi %D 2013 %J Derim %P 1300-3496-2149-2182 %V 30 %N 1 %R %U
ISNAD Erdoğan, Oktay , Kurt, Şener . "Bazı pamuk çeşitlerinin Verticillum dahliae Kleb’in iki farklı patotipine karşı duyarlılıklarının belirlenmesi". Derim 30 / 1 (June 2013): 36-47 .
AMA Erdoğan O , Kurt Ş . Bazı pamuk çeşitlerinin Verticillum dahliae Kleb’in iki farklı patotipine karşı duyarlılıklarının belirlenmesi. DERİM. 2013; 30(1): 36-47.
Vancouver Erdoğan O , Kurt Ş . Bazı pamuk çeşitlerinin Verticillum dahliae Kleb’in iki farklı patotipine karşı duyarlılıklarının belirlenmesi. Derim. 2013; 30(1): 36-47.